månadsarkiv: september 2012

Aspekter av tid

Det satsas miljarder hit och miljarder dit. Kan verkligen alla problem definieras utifrån kronor och ören och lösas med samma mynt? För egen del tror jag det behövs mer än linjära direktiv för att fånga in komplexa sammanhang. I den för somliga fullkomliga världen, när allt är matematik och ljuv musik, är det linjära självklart: en ändring i den ena variabeln leder alltid till en proportionell ändring i den andra variabeln. Allt går att räkna ut. Hej Matematik!

I det utredningsuppdrag, som Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet fått, understryker regeringen behovet av en förstärkning av studiet av samtidskulturen, såväl nationellt som internationellt. Tonvikten bör därvid läggas på humanistisk forskning. Denna betoning kan uppfattas så, att man i högre grad än hittills varit fallet är beredd att se humaniora som en medskapande kraft i samhällsutvecklingen. En sådan roll måste rimligen ha en djupare syftning än att bidra med kulturkunskaper som är nyttiga för utrikeshandeln, eller med kvalificerad underhållning. En i längden mer givande tolkning är att man vill söka vidga kunskapshorisonten till gagn för en allmän förmåga att upprätthålla och utveckla känslan för mänskliga värden och kulturella kvaliteter i en värld, som väntas stå inför ovanligt snabba och genomgripande förändringar.

(Torsten Hägerstrand, Synpunkter på studiet av samtidskulturen, bilaga till HSFRs rapport ”Kulturvetenskaperna i framtiden”, 1986)

Tiderna och lagarna förändras och vi med dem. Jag önskar bara vi kunde handskas lite varsammare med våra värden. Att våga satsa på fler möjligheter än de, som nu samsas på börsen.

//Åsa Smedberg Östling